Se alla

Socialpolitik – ett starkt skyddsnät

Liberalismen utgår från varje människas rätt att leva ett fritt liv där hon tillåts följa sina drömmar och får göra sina egna val. Liberalerna har därför alltid arbetat för det glömda Sverige, för de invånare som av olika anledningar har en utsatt livssituation. Det kan vara äldre, personer med funktionsnedsättning eller personer som hamnat fel i livet. Den sociala omsorgen ska vara det yttersta skyddsnätet för kommuninvånarna och skapa förutsättningar för att komma tillbaka till ett självständigt liv.

Botkyrka har många utmaningar inom det sociala området. Vi är Sveriges mest segregerade kommun. Därför behöver vi ha en effektiv och kunskapsorienterad socialförvaltning.

Liberalerna vill:

  • Att individer som ansöker om försörjningsstöd ska direkt ges stöd att stärka sin position på arbetsmarknaden. Utbildningsinsatser och övrigt stöd ska individanpassas för bästa utfall.
  • Ha jämställt försörjningsstöd – alla kommunala familjebidrag ska delas lika mellan partners.
  • Att det rekryteras fler jour- och kontaktfamiljer, mer arbete bör därför göras för att öka kännedomen om detta fantastiska sätt att stötta barn och unga i utsatta familjer.
  • Att all personal ska vara utbildad i att upptäcka, förebygga och stoppa hedersförtryck eftersom Hedersproblematik är en speciell utmaning för Botkyrka. Ungdomar som vill slå sig fria ska få korrekt och tillräckligt stöd.
  • Att kommunen ska satsa på att alltid kunna erbjuda skydd och bostad för att hjälpa kvinnor och barn att lämna destruktiva relationer. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem.
  • Utveckla och permanenta satsningen på våldspreventiv utbildning till alla grund- och förskoleelever. Barn ska tidigt lära sig att välja bort våld och destruktivt beteende.
  • Att vi ska fortsätta att satsa på kommunens avhopparverksamhet. Huvudansvaret att stoppa den organiserade kriminaliteten ligger på rättsväsendet, men kommunen ska själv göra det vi kan i form av förebyggande och sociala insatser.
  • Sätta in tidigare insatser för barn och unga i riskzonen. Därmed ges bättre förutsättningar för barn och unga att bryta ett destruktivt beteende. Socialtjänstens arbete är av största betydelse, liksom att förskola och skola tidigt fångar upp farosignaler. Detta gäller både öppna insatser och det uppsökande arbetet.