Fler infartsparkeringar i Tullinge

Förslag till beslut

Med hänvisning till vad som anförs nedan föreslås kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga fler infartsparkeringar i Tullinge.

Motivering

På kommunens hemsida står ”Klimatfrågan är en av Botkyrka kommuns mest prioriterade frågor”.
Målsättningen beskrivs i ”Klimatstrategi för Botkyrka” där sägs det att; ”Allt fler av våra dagliga resor måste ske med kollektivtrafik”. Liberalerna anser att det då måste underlättas att använda kollektivtrafiken – men hur är det med kommunens politiska majoritet?

Botkyrka kommun har anlitat en konsultfirma för en utredning av infartsparkeringar för Tullinge och Tumba station. Men istället för att göra det lättare att välja pendeltåget – genom tillräckligt många infartsparkeringsplatser, så är utredningens syfte att begränsa antalet, trots det starkt ökande befolkningsunderlaget i framförallt Tullinge. Detta utrycks i utredningen på följande sätt: ”Om utbudet av parkeringsplatser är högt ökar även efterfrågan.”

Okynnesparkeringen från närboende finns, men är säkerligen inte så betydande. Emellertid beror detta även till stor del på att kommunens parkeringsnormer vid nybyggnation. Människor som flyttar till Botkyrka har bil i större omfattning än de som bor i Stockholm och har man ingen parkeringsplats vid bostaden så parkerar man någon annanstans.

På sommarhalvåret och vid lämplig väderlek kommer förmodligen några fler att gå eller cykla till stationen.  Men framförallt för cyklingen gäller det långt ifrån hela året. Resten av året gäller det då åter att ta bilen hela vägen.

Utredningen gjorde en nulägesinventering av infartsparkeringen i Tullinge och Tumba genom observationer vid endast två tillfällen. Man framhåller att man gjorde detta för att minska risken för att samla material som ”är icke-representativ”. Vid båda dessa tillfällen var temperaturen och vädret gynnsam för att kunna gå eller cykla och framhålls därmed som representativ.

Vi gjorde en egen utvärdering av infartsparkeringen i Tullinge vid jämförbara väderförhållanden. Redan klockan 7 på morgonen var infartsparkeringsplatserna för bilar fulla. Man kunde se några bilister som desperat försökte att ändå hitta en ledig plats, men de allra flesta åkte direkt ut på Huddingevägen i riktningen in mot Stockholm. De visste redan att det vid denna tid var utsiktslös att hitta en P-plats.

Det framstår närmast som ett hån att då inrikta sig på att ytterligare förbättra cykelparkeringarna som idag inte ens är halvfulla.

Men kan man överhuvudtaget anlägga fler infartsparkeringsplatser till en rimlig kostnad? Liberalerna menar att det i Tullinge är mycket enkelt att ordna ytterligare ca 250 parkeringsplatser utmed järnvägen på mark som förmodligen ägs av Jernhusen.

Med snedkantparkering utmed Römossevägen kan minst 60 nya parkeringsplatser åstadkommas, utöver de som redan finns. Det finns även plats för fler, men då blir det ganska långt att ta sig till stationen.

Utmed Huddingevägen kan ca 190 infartsparkeringsplatser anläggas på remsan mellan korsningen Huddingevägen – Nibblevägen fram till Huddingevägen – Flottiljvägen (se foto). För att få en trafiksäker in- och utfart bör den nuvarande trevägskorsningen göras om till en fyrvägskorsning. Möjligen måste den ena trafiksignalen vid Huddingevägen flyttas någon meter tillbaka för att få tillräckligt avstånd från den nya bron över passagen till pendeltågsingången.

 

Lars Johansson (L)