Ärende 126: Svar på Motion – Öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna (L)

 

Om jag hade haft yrkanderätt hade jag yrkat:

bifall till motionen

 

Motivering

En organisation får aldrig vara färdigutvecklad utan måste ständigt vara utsatt för förändringstryck. Botkyrka kommun är därvidlag inget undantag.

 

Verksamheten kan inte bara instinktivt växa år från år. Istället måste ett ständigt effektiviseringsarbete och förändringsarbetet finnas i bakhuvudet hos så väl de anställda som hos politikerna. Vi tycker att det är bra att kommunen lagt ett effektiviseringskrav på två procent per år på alla förvaltningar. Men mycket mer skulle kunna göras.

 

Som vi skriver i motionen finns det en långsiktig effektiviseringspotential på ca 200 miljoner kronor i Botkyrka kommun enligt den ESO-rapport som kom hösten 2016.

 

Effektiviseringar kan göras med två syften. Dels att inte behöva uttaget av skatter från medborgarna. På sikt kan skatten till och med sänkas om effektiviseringsarbetet genomförs rätt. Det andra syftet är att frigöra resurser till att användas på det allra viktigast nämligen att ge god omsorg och utbildning till kommuninvånarna.

 

Det finns mycket att vinna på att arbeta på ett annat sätt än det vanliga. Liberalerna vill peka på att digitalisering kommer att innebära att resurser frigörs, om den genomförs på rätt sätt, som kan användas inom kärnverksamheten. Det samma gäller centralisering av vissa funktioner t ex HR, IT och ekonomifunktioner. Mot den bakgrunden borde motionen bifallas.

 

Lars Johansson (L)