Vi i Mittenmajoriteten (S, KD, MP, L och C) presenterar nu vår första gemensamma budget, för utvecklingen av Botkyrka. I budget för 2019, med plan till 2022, startar ett arbete med fokus på att utveckla välfärden, skolan och omsorgen och att bygga det hållbara Botkyrka. Samtidigt startar ett arbete med att se igenom hela den kommunala organisationen och påbörjar förberedelserna för ny politik för Botkyrka.

 

Vi i Mittenmajoritetet tänker ta till vara på den positiva utvecklingsprocess som precis startat i Botkyrka och ta tag i Botkyrkas största utmaningar. Arbetet börjar med budget för 2019 med plan för 2020-2022. Vi drar igång flera satsningar och parallellt startar en noggrann genomlysning av våra verksamheter. Vi kommer vara benhårda i våra prioriteringar för att ta tag i skolan, omsorgens, tryggheten och miljöns utmaningar.

 

Det ekonomiska läget för Sveriges kommuner är svårt. Vi tänker vara benhårda i våra prioriteringar och lägga pengar på skola och omsorg.

 

Skolan

Skolan utgör 50% av budgeten för 2019. Mittenmajoriteten ser utmaningarna med stök i klassrummen och att det är för få lärare och vuxna i skolan. Därför läggs skarpa uppdrag om att skapa ordning och reda i klassrummet samt om hur vi ska kunna anställa fler vuxna i skolan. Utöver det förstärks skolans arbete med att krossa skolsegregationen.

 

Alla barn ska lyckas i skolan, ingen ska hamna efter för att vissa skolor har svårare att rekrytera de bästa lärarna. Därför kraftsamlar vi för att krossa skolsegregationen och satsar 7 miljoner på de skolor med största utmaningar att rekrytera.

 

Omsorgen

Botkyrkabornas omsorg är också under utveckling. Vi i Mittenmajoriteten har påbörjat ett arbete med att skapa mer valfrihet i omsorgen med privata alternativ. Utöver det ska chefer få mer tid att jobba med kvaliteten och därför satsar vi extra på deras löner. Utöver det så påbörjas arbetet med att ha språkkrav och att förstärka de anställdas svenskkunskaper så att ingen ska känna oro för att de inte blir förstådda.

 

Trygghet

Att den öppna droghandeln finns på våra gator, eller att Botkyrkabor känner sig otrygga är en av Botkyrkas största utmaningar. Vi i Mittenmajoriteten tar, 2019, viktiga steg för att bekämpa otryggheten. Det våldsförebyggande centret ska byggas upp, samtidigt som arbetet med att möta ungdomar som är i, eller riskerar, ett kriminellt liv förstärks.

 

Alla ungdomar ska ha framtidstro. Därför ska ingen ungdom gå utan jobb eller rekryteras in i de kriminella gängen. Vi förstärker därför vår ungdomsgaranti, och tar nya tag med arbetet för gruppen unga-vuxna. Målet med arbetet är att minska kriminaliteten och att det inte ska finnas särskilt utsatta områden i Botkyrka.

 

Flytta hemifrån

Vi är också överens om att fortsätta arbetet med att förnya Botkyrkas stadsdelar. 8000 bostäder ska byggas till år 2024 i blandade former så att alla Botkyrkabor ska kunna hitta ett hem, även för de som vill köpa en bostad.

 

I Budget för 2019 tas också de första stegen för att man i Botkyrka ska garanteras en första bostad att flytta hemifrån till, en flytta-hemifrån-garanti.

 

Miljö

Miljö- och klimatfrågorna blir allt mer akuta både globalt och lokalt. Vi ska se till att Botkyrka växer hållbart, med goda förutsättningar för hållbart resande, rekreation i stadsnära natur och med rent vatten i kommunens sjöar och vattendrag. Vi ska därför utreda inrättandet av ett naturreservat vid Norsborgs strandskog, ta fram ett särskilt miljömål för vattenfrågan och en strategi för mer närodlad och närproducerad mat i kommunens verksamheter.

 

Tydliga prioriteringar behövs

För oss i Mittenmajoriteten kommer fokus att ligga på välfärdens kärna, skolan och omsorgen, samtidigt som vi ska utveckla våra stadsdelar. För att skolan och omsorgen ska kunna prioriteras startar vi ett än skarpare arbete med att prioritera vilka verksamheter som ska finnas, hur stor administration kommunen ska ha, samt hitta effektivare arbetssätt att jobba på. Botkyrkabornas skattepengar ska användas på absolut bästa sätt.

 

Läs mer om detaljerna om våra satsningar i bildspelet där vi förklarar mer.

 

//

Mittenmajoritetens gruppledare

Ebba Östlin (S)

Stefan Dayne (Kd)

Myrna Persson (Mp)

Lars Johansson (L)

Dag Ahlse (C)