Mittenmajoriteten satsar på välfärden!

Den styrande Mittenmajoriteten har fattat beslut om budget 2020. Budget 2020 utgår från Mittenmajoritetens gemensamma politiska plattform för Botkyrka 2019-2022. Den politiska plattformen lyfter 8 problemområden som Mittenmajoriteten kommer prioritera för mandatperioden 2019-2022.

Budget 2020 fokuserar på välfärdens kärna: skola och omsorg. För att uppnå detta inleds ett omfattande arbete med att prioritera och utveckla verksamheter, överse storleken på kommunens administration samt effektivisera arbetssätt. Botkyrkabornas skattepengar ska användas med fokus på resultat.

– Sveriges kommuner befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge, trots detta går Botkyrka framåt. För att säkra kommunens positiva utveckling måste vi prioritera och satsa. Välfärden är ett måste och alla botkyrkabor ska ha rätt att forma sin framtid, genom skola, omsorg, trygghet och hållbarhet. Därför är just dessa områden våra absolut främsta prioriteringar, säger Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande.

25 miljoner till skolan!
Skolan är kommunens viktigaste uppgift, och statistiken visar att vi är på rätt väg. För att fortsätta stärka utveckling satsar Mittenmajoriteten 25 miljoner kronor för att säkerställa kvalitativ undervisning genom ökade satsningar på studiero med exemplevis förväntansdokument till föräldrarna och mobilförbud, samt fler vuxna i skolan för avlasta lärarna. Skolreformen är 2020:s absolut största satsning.

Omsorgen
Mittenmajoriteten sätter stor vikt vid att vård och omsorg ska vara kvalitativ och finnas tillgänglig utifrån behov. I budget 2020 prioriteras därför arbetet kring säkerställandet av språkförståelse för att öka patientsäkerheten, vilket innebär att vi inför kompetenshöjande insatser i svenska språket för samtlig personal och nyrekryteringar från 1 juli 2020. Vi möjliggör även för privata aktörer att utföra en del av hemtjänsten.

Trygghet
Vi kommer alltid att prata och agera för ökad trygghet för Botkyrkaborna. Ett våldspreventivt center kommer startas, där kommer polis och kommun samverka för ökad trygghet i kommunen. Samtidigt fortsätter arbetet med att nå unga i riskzonen för att hamna i eller permanent fastna i kriminalitet. I trygghetsarbetet ingår även frågan om hedersproblematik och alla ungas rätt att besluta över sin framtid.

Klimat & Kommunikation
Vi agerar för hållbara kommunikationer och klimatet. Infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen gör att Botkyrka kommer närmare Stockholms innerstad och Arlanda. Samtidigt tar vi en aktiv ställning för en hållbar framtid genom satsningar på kollektivtrafik, cykelmöjligheter, stadsnära natur och säkrar rent vatten i framtiden. Med ett särskilt miljömål för vattenfrågan och en plan för dagvattenhantering tar Botkyrka ett stort steg i rätt riktning.

Målet med effektiviseringar och riktade satsningar utgår från Botkyrkabornas rätt att skapa sin framtid.

Utbildning, omsorg, miljö, bostäder, infrastruktur och mycket mer är grunden för ett jämlikt, progressivt och dynamiskt samhälle.