Ärende 23: Framställan till Migrationsverket om undantag från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning

Förslag till beslut:

Yrkar

att kommunfullmäktige att anmäla undantag av de områden som i polisens NOA-rapport har angetts som utsatta områden i Botkyrka kommun enligt den ändrade lagen om mottagande av asylsökande (SFS 2019:1204)

Därmed föreslås avslag till Kommunstyrelsens förslag till beslut

Motivering

Den nya EBO-lagen är en kompromiss mellan viljan att värna asylsökandes rätt att få bosätta sig var man vill å ena sidan, mot å andra sidan att undanta områden som har svaga förutsättningar att erbjuda god integration. Mot bakgrund av detta beslutades att kommuner ska kunna undanta de områden som klassas som utsatta i polisens NOA-rapport. Därmed får de asylsökande ingen dagersättning om de bosätter sig i dessa områden.

För Liberalerna och Centerpartiet är det viktigt att värna om individens frihet att få leva det liv man eftersträvar, och detta omfattar även asylsökande. Men vi ser att möjligheterna till god integration är små i utsatta områden och därför anser vi att det är rimligt att inskränka dagsersättning om asylsökande ändå väljer att bosätta sig i dessa områden.

Med länsstyrelsens yttrande tycker vi att vår argumentation har stärkts. I länsstyrelsens yttrande framför de att de har svårt se varför hela kommunen skulle ha rätt till ett undantag av EBO utifrån lagens intentioner. Då yttrandet från länsstyrelsen väger tungt för Migrationsverket slutliga bedömning så är risken att den framställan som nu gjorts från kommunstyrelsen kommer avslås. Därmed får kommunen vänta ett halvår innan ny förfrågan om undantagna områden för EBO kan göras

Därför yrkar Liberalerna och Centerpartiet på avslag av kommunstyrelsens ordförandeförslag och yrkar på undantag av EBO-lagstiftningen för de utsatta områden som finns på polisens lista.

 

I kommunstyrelsen i mars reserverade sig Liberalerna och Centerpartiet för detta förslag ovanstående förslag.

Jens Vollmer (L)                                                            Dag Ahlse (C)

 

För Ing-Marie Viklund (L), anmäls detta som särskilt yttrande

I kommunfullmäktige torsdagen den 23 april yrkande, Ing-Marie Viklund(L), Lars Johansson(L) och Dag Ahlse(C) för detta förslag. Sen när det föll reserverade sig Liberalerna och Centerpartiet samtliga ledamöter emot beslutet att framställan att få undanta hela kommunen från EBO.

 

Läs mer här