Enkel fråga

Till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden angående köerna på Hågelbyleden

Under hösten 2016 genomförde Trafikverket s.k. trimningsåtgärder på Hågelbyleden. Syftet var att det skulle bli lättare för trafik att komma ut på Hågelbyleden från angränsande vägar. Så har det också blivit speciellt för de som bor i Södra Alby som kan använda de nya trafiksignalerna vid korsningen Hågelbyleden/Kvarnhagsvägen.

Men när man väl är ut på Hågelbyleden har situationen blivit sämre. Trafiksignalerna drar på sig enorma köer och de nya filer som anlagts på vissa ställen skapar ännu mer oreda istället för att hjälpa. Endast filen som gör att det är lättare att svänga höger in på Tumbavägen vid rondellen vid brandstation får anses fungera bra. I rusningstid är det inte ovanligt med långa köbildningar i båda riktningar. Från Tumba och norrut kan kön börja redan vid avfarten mot Solhöjden. Även vid andra tider, även på helger, kan långa köer uppstå fast ingen incident har inträffat.

Så här kan det naturligtvis inte få fortsätta. Såväl miljön som samhällsekonomin förlorar på köbildningar och ett ännu allvarligare problem är att utryckningsfordon kan fastna i köerna med allvarliga konsekvenser som följd.

Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden:

  1. Avser du att ta kontakt med Trafikverket för att förmå dem vidta åtgärder så att trafiken flyter bättre på Hågelbyleden?

Lars Johansson (L)