Botkyrka befinner sig i en expansiv fas med stora möjligheter, men Mittenmajoriteten i Botkyrka ser också problemen. I den Politiska plattformen som  Mittenmajoriteten tog fram tidigare i år beskrivs 8 problem. Ett av problemen handlar om att alla Botkyrkabor inte är nöjda med sin omsorg. Målet för arbetsgruppen har varit att stärka de äldres självbestämmande genom ökade valmöjligheter inom hemtjänsten i Botkyrka. Äldre ska ha fler utförare att välja mellan, i hela Botkyrka. Samtidigt som kvaliteten säkras i hela kommunen och hela hemtjänsten.

LOU eller LOV

Under arbetets gång har gruppen gjort vissa politiska avvägningar, med Botkyrkabor i behov av insatser i fokus. Ställningstaganden har bestått av att skapa mer valmöjligheter i hemtjänsten i Botkyrka med hjälp av lagen om offentlig upphandling. Att välja Lagen om offentlig upphandling (LOU) framför Lagen och Valfrihet (LOV) grundar sig i de möjligheter LOU ger i jämförelse med LOV. I andra kommuner som har LOV har det funnits väldigt många utförare, vilket skapar framförallt två utmaningar: De äldre har svårare att göra informerade val kring utförare av omsorgen och det tvingas skapas en väldigt stor kontrollapparat hos kommunen som ska följa upp utförarna, vilket blir dyrare.

 Arbetet har bestått av att bjuda in aktörer och kommuner som har eller har haft LOV, av dessa har gruppen fått ett tydligt råd; Skynda långsamt. Med en LOU-modell kan man ha en successiv utbyggnad. Det gör dels att kommunen kan skynda långsamt och skaffa all den nya kompetensen kommunen behöver, dels successivt bygga upp den administrativa apparat som behövs. Den successiva utbyggnaden gör också att vi kan bygga på vartefter efterfrågan ökar hos de äldre.

Inom ramen för gruppens arbete gjordes en enkätundersökning bland äldre med hemtjänst i Botkyrka. I den framkom att de som har omsorg idag i mycket lägre grad kommer välja nytt. Däremot så var de äldres anhöriga mer intresserade av att välja, vilket visar på ett framtida behov av valmöjligheter. LOV går inte att införa på delar av hemtjänsten och gör det inte heller möjligt att vi upphandling önska kring inriktning, geografisk placering eller typ av aktör.

Genom att välja en modell med LOU kan kommunen dels styra inriktningen på vilken typ av verksamhet som ska etablera sig i Botkyrka, men också styra vart i kommunen verksamheten ska etablera sig. Med en LOV- modell är det företagen själva som väljer var de vill vara verksamma. Det innebär att risken är stor att områden kring Grödinge – Vårsta inte skulle få välja på samma villkor som andra Botkyrkabor.

Vi börjar med 5

Arbetsgruppen har genom sitt arbete tagit fram ett förslag för att få till 5 externa aktörer på 50 % av den totala verksamheten. Beroende på efterfrågan kan detta justeras. All upphandling kommer ske i enlighet med kommunens befintliga upphandlingspolicy, vilket innebär att det ställs krav på kollektivavtalslikanande villkor. Det är viktigt att från början få till en god relation och en tillitsstyrning med var och en av aktörerna. Med ett begränsat antal aktörer minskar även de administrativa kostnaderna för att ha uppföljande kontroller. Även frågan om utförare med språkinriktning och utförare från den idéburna välfärden har varit viktigt för arbetsgruppen.

Ersättningsmodell och tillit

Arbetsgruppen förespråkar en ersättningsmodell som bygger mer på tillit än på kontroll (beviljad tid) än andra ersättningsmodeller. Genom att ha ett system som inte bygger på lika mycket kontrollerad och detaljerad styrning kan utförarna vara mer flexibla och anpassa omsorgen efter de äldres behov. Det har också visat sig att en sådan typ av styrning ökar medborgarnas nöjdhet med hemtjänsten. Eftersom vi begränsar antalet utförare kan kommun och utförare bygga en mycket närmre relation som gör att tillitsstyrningen fungerar bättre. Trenden för kommuner är att övergå till tillitsbaserad styrning, eftersom man ser att kvaliteten och de äldres självbestämmande över omsorgen blir bättre.

 Ersättningen som kommer gälla för välfärdsaktörerna är modellen beviljad tid. Det innebär att man har en tillitsstyrning och en nära relation. Vilken ersättningsnivån kommer bli är upp till budgetberedningen.

Trygghetslarm, natttillsyn ska finnas kvar i kommunal regi för alla Botkyrkabor med de insatserna. Reformer som digital tillsyn och “Egentid”, som infördes 2018, kommer också finnas kvar oavsett vilken utförare den äldre med insats väljer.

Arbetsgruppen för mer valmöjligheter i hemtjänst har bestått av:

Tuva Lund (s)

Caroline Blom (kd)

Niklas Gladh (mp)

Jens Vollmer (L)

Sonja Jonasson (C)

Johannes Svensson (s)