Se alla

Idrott, kultur & föreningsliv – för ett levande Botkyrka

Möjligheter till en berikande fritid är viktigt för medborgarnas livskvalité. I föreningar kan man utbilda sig, engagera sig i lokalsamhället och bidra positivt för den sociala sammanhållningen, folkhälsan och kulturlivet. Botkyrka har ett starkt kultur- och föreningsliv som speglar den rika mångkultur som finns här.

Kommunens roll är att underlätta en positiv fritid för sina medborgare. Detta sker genom att t.ex. bygga och underhålla idrottshallar och andra anläggningar, men även genom direkta bidrag till föreningar.

För Liberalerna är det viktigt att kommunens bidrag till dessa verksamheter är rättvisa och jämställda, riktade till de som behöver det mest, och till aktiviteter som verkar för en positiv utveckling för medborgarna.

Liberalerna vill:

  • Utveckla biblioteken i Botkyrka och arbeta för att stärka dessa som centrala mötesplatser för läsning och bildning.
  • Restaurera byggnaderna och miljön i Hågelbyparken.
  • Att fritidsgårdarnas verksamhet ska nå så många barn som möjligt och vara trygga för både killar och tjejer.
  • Att Botkyrka ska ha två simhallar, en i norr och en i söder, för att säkerställa möjlighet till simträning för skolornas elever, men även till den vuxna befolkningen som behöver det.
  • Att kommunen jobbar mer proaktivt för att fritidspengen faktiskt används, eftersom det ger barn i ekonomiskt utsatta familjer en mer meningsfull fritid. Fritidspengen kan ges till barn vars familjer får försörjningsstöd.
  • Att kommunen avskaffar generella grundbidrag till föreningar och istället ge mer bidrag till specifika aktiviteter. Aktivitetsbidragen bör endast gå till verksamhet för barn och ungdomar, 65+ samt för personer med funktionsnedsättningar.
  • Att kommunalt föreningsstöd aldrig ska betalas ut till kultur-, idrotts- eller andra föreningar som motverkar integration och jämställdhet, som uppmuntrar till våldsbejakande extremism, kvinnohat, hbtqi-fobi eller som vill förändra samhället med odemokratiska medel.
  • Att kommunen proaktivt ska samverka med föreningar för att främja demokrati- och värdegrundsarbete
  • Att kommunens resurser och stöd ska fördelas jämställt mellan pojkar och flickor. Det gäller investeringar i anläggningar och aktivitetsstöd såväl som de aktiviteter som kommunen driver själv. Krav ska ställas på idrottsföreningar att träningstider fördelas jämställt samt att verksamheter med skev könsfördelning arbetar för att nå fler flickor respektive pojkar.
  • Att civilsamhällets styrka med expertkunskap och ideella krafter tas till vara av kommunen genom samarbeten kring kommunens olika utmaningar, t.ex. otryggheten.