Se alla

Samhällsplanering & Infrastruktur – för frihet och trygghet

Området människor bor i kan skapa och begränsa deras frihet och livsmöjligheter. Det är därför viktigt att samhällsplaneringen har ett klokt helhetsperspektiv och ger bästa möjligheterna för människor att leva bra liv. Områdena ska vara trygga, med bra transportmöjligheter, samhällsservice och möjligheter till rekreation. Med hjälp av klok bebyggelseplanering kan också människor med olika bakgrund, ekonomiska och sociala förutsättningar samt ålder bosätta sig i samma område. På så sätt ökar möjligheten kraftigt för integration, bättre skola, samtidigt som tryggheten och områdenas status ökar.

I Botkyrka behöver kommunen arbeta mer långsiktigt med områdesplaner och -strategier. De olika kommundelarnas lokala karaktär ska stärkas och attraktiviteten ökas. Det är också viktigt att beslutad översiktsplan för områdena sedan följs så att de som bosätter sig i ett område kan känna sig trygga med att deras område inte kommer att förändras pga. kortsiktiga exploateringsprojekt. Långsiktighet, förutsägbarhet och pålitlighet bör vara ledorden och kommunen ska alltid sitta i förarsätet vid projekt som förändrar områden.

Det är också viktigt att påverka regionala och nationella myndigheter för att transporter och vägnät byggs och byggs om med hänsyn till botkyrkaborna. Idag genomkorsas kommunen av stora vägar som skapar barriärer genom våra kommunområden.

Botkyrka utgör alltför sällan ett förstahandsalternativ för människor att bo och verka i. Detta vill vi Liberaler ändra på.

Liberalerna vill:

 • Ta fram långsiktiga områdesplaner för de olika kommundelarna som fokuserar på lokal karaktär med prioritering av trygghet och trivsel.
 • Öka attraktionskraften i norra Botkyrka genom blandad bebyggelse, stärkt centrumbildning och återskapande av arbetsplatser. Med ökad andel bostadsrätter och villor ökar viljan till kvarboende i området för medborgare som har skapat sig möjlighet att göra bostadskarriär.
 • Sätta press på Trafikverket att komma i gång med sekundäruppgång vid Tullinge pendeltågsstation.
 • Riva och göra om gamla byggnationer som låtits förfalla och skapa otrygghet. ex. den nedgångna tunnelövergången vid gamla Uttrans pendeltågsstation.
 • Verka för att regionen satsar på anropsbussar i lämpliga områden, t.ex. i Uttran.
 • Utreda möjligheterna att återstarta det tidigare projektet Södra Sjöstaden; i sjönära läge vid Slagsta Strand utveckla och skapa attraktiva miljöer med bebyggelse, arbetsplatser och kommunikation.
 • Motverka barriäreffekter av stora vägar i kommunen:
  • Verka för en överdäckning av E4/E20 för att underlätta kontakten mellan olika kommundelar i norra Botkyrka.
  • Säkerställa att Södertörnsledens anslutning till E4/E20 sker på sådant sätt att inga barriäreffekter uppstår.
  • Arbeta för att länsvägarna 225 och 226 får nya dragningar genom kommunen. Väg 226 är en barriär för de boende i Tullinge.
 • Verka för utökad kollektivtrafik till kommunens landsbygdsområden för att underlätta för boende i sådana områden att kunna välja bort bilen
 • Införa ett systematiskt arbete kring hastighetsbegränsningar på de kommunala vägarna.