Se alla

Utbildning – Vi sätter skolan först

En god skolgång är grunden för ett liv med frihet och egenmakt. Alla barn ska få möjligheten att skaffa sig den kunskap och de färdigheter som behövs för att finna sin väg i livet. Därför har Liberalerna alltid satt skolan först och det gör vi även i Botkyrka. Oavsett om det är på förskole-, grundskole-, eller gymnasienivå arbetar vi för att ha den bästa skolan för alla elever.

Botkyrkas skolor, och våra elever, har mycket olika förutsättningar. Vi har många skolor som uppvisar stor trygghet och goda resultat. Vi har även skolor med större utmaningar, främst pga. svagare socioekonomiska förutsättningar för eleverna. För oss liberaler är det viktigt att fler elever i Botkyrka får gymnasiebehörighet och att eleverna på gymnasiet slutför sina studier.

Vi har under mandatperioden drivit frågor kopplade till att öka trygghet och studiero i våra skolor. Bland annat har vi infört nya riktlinjer med mobilförbud och krav på ordningsregler. Att elever och lärare känner sig trygga i skolan är avgörande för en bra lärmiljö. Vi har satsat för att få fler vuxna i skolan, bland annat lärarassistenter. Vi vet att barn som inte får svenska med sig hemifrån har större utmaningar i skolan, därför har vi idag krav på god svenska för förskolepersonalen.

Liberalerna vill:

 • Fortsätta arbeta för fler vuxna i skolan, lärare ska ha tid till att undervisa och planera sin undervisning.
 • Botkyrka har högst lärarlöner i landet, vi ska fortsatt satsa på att anställa och behålla de bästa lärarna.
 • Fokusera på svenska i skolan. Att kunna läsa och skriva är grunden för hela skolgången och in i vuxenlivet.
 • Satsa på våra skolbibliotek och samverkan mellan skolor och bibliotek för att öka läsförmåga och läslust hos våra elever.
 • Vidareutveckla arbetet med språkkrav på förskolepersonal. En god svenska i förskolan kommer hjälpa våra elever genom hela skolgången.
 • Förtydliga föräldraansvaret. Elevernas engagemang i skolan påverkas av föräldrarnas inställning.
 • Säkerställa att skolorna har budget att köpa in bra och pedagogiska läromedel.
 • Utveckla och permanenta satsningen på våldspreventiv utbildning till alla grund- och förskoleelever. Med elever som lärt sig ingripa och agera mot våld och mobbing blir skolan en tryggare plats för alla.
 • Som en del av fortsatta satsningar på fler vuxna i skolan kan sociala team inrättas. De arbetar aktivt med trygghet och studiero genom att hantera normbrytande beteenden och jobba med värdegrundsarbete.
 • All personal i skolan ska vara utbildad i att upptäcka, förebygga och stoppa hedersvåld och -förtryck. Ungdomar som vill bli fria från förtrycket ska få korrekt och tillräckligt stöd.
 • Läxhjälp ska erbjudas på fritids efter skolan.