Här är Botkyrkas Mittenmajoritets förslag till mål och budget 2021. Den innehåller fem kraftpaket på trygghet, skola, omsorg, jobb och tillväxt samt klimat och idrott. 

År 2020 har satt hela samhället och hela världen på prov. Det inkluderar även Botkyrka. Tillsammans har vi fått ta spjärn genom en kris som vi ännu inte sett slutet av, men vi ska igenom och vi ska göra det tillsammans.

I dessa tider av osäkerhet vill vi inget mer än att känna stabilitet. Att veta att vår vardag fungerar och att vi har möjlighet att ställa om till de behov framtiden kommer att innebära. Vi vill ha en omsorg som vi kan lita på, vi vill att våra barn får en kvalitativ skolgång, att våra företag kan överleva till starkare tider och att vi och våra nära och kära kan leva ett liv i trygghet.

Därför kommer Mittenmajoritetens budget för 2021 rikta in sig på just detta. Att satsa för att stärka, skapa, bibehålla och utveckla hållbar stabilitet och trygghet.

Därför presenterar vi i Mittenmajoriteten fem kraftpaket inom fem områden: trygghet, skola, omsorg, jobb och tillväxt samt klimat och idrott.

För ett Botkyrka för Botkyrkaborna – nu och i framtiden.

Satsningar inom budgeten vi är extra stolta över:

 

Trygghetspaket

 • Tar fram en handlingsplan för att agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. För oss liberaler är detta en grundläggande frihetsfråga och hygienfråga för ett fritt samhälle. Kan inte pojkar och flickor växa upp utan begränsningar i sina livsval är det inte ett fritt samhälle.
 • Satsning på en miljon i samordning av avhopparprogrammet för personer som vill lämna kriminaliteten.
 • Bekämpning av korruption är ytterst prioriterat. Därför tar vi initiativ till att intensifiera arbetet med nationella myndigheter för att stävja välfärdsbrott som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt.
 • I samma anda tar vi också initiativ till att kommunen ska vara en del av Skatteverkets pilotprojekt till folkräkning som Liberalerna fick igenom på nationell nivå.
 • Vi utökar också det våldsförebyggande arbetet på alla skolor för att stoppa rekrytering av unga till kriminalitet. Med ambitionen att kommunens samtliga skolor ska omfattas
 • Totalt satsar vi 7 miljoner på trygghetsskapande åtgärder. 

Skolpaket

 • Skolan får 25 miljoner för att kunna fokusera på kunskapsresultat, studiero, och trygghet. T.ex. genom fler vuxna i skolan för att avlasta lärare, så de kan äga sig åt få kvalitet i undervisningen.

Tillväxt- och jobbpaket

 • Satsar på 100 ungdomsjobb för 12 miljoner för att de unga som står längst ifrån arbetsmarknaden ska chans få till arbete eller studier.
 • Utreder möjligheter för starta storskalig jobbhub i Tullinge med 100 platser så Tullingebor kan ha sina arbeten närmare hemmet och få ihop vardagen. Detta kommer göras igenom att ta lärdom frånden försöksverksamhet KTH redan har i Tullinge.
 • Tar initiativ till samarbete med lokala näringslivet gällande hållbarhetsmålen.

Omsorgspaket

 • Höjer den medicinska kompetensen och förbättrar smittskyddet i all verksamhet.
 • Ökar anslagen inom funktionsnedsättningsområdet för metod- och aktivitetsutveckling.
 • Erbjuder visstidsanställda språkutbildning för att bättre kunna möta brukarnas behov i omsorgen.

Klimat- och idrottspaket

 • Tullingesjön är en av Botkyrkas pärlor men idag är tillgängligheten begränsad. Vi kommer därför utreda hur en gångväg runt hela Tullingesjön skulle kunna genomföras. Med förbättrad tillgänglighet kan fler njuta av den naturupplevelse som området erbjuder och Tullingesjön kan i ännu högre grad bli en naturlig träffpunkt för lokalbefolkningen.
 • Vi satsar på sk. gröna parkeringar på alla kommunala parkeringar där el- och biogasbilar ska ha företräde att parkera och laddningsmöjlighet för el-bilar.

 

Mer på Botkyrka kommuns hemsida

Läs budgeten i sin helhet(från sida 19) eller kortfattat

Mitt i Botkyrka skriver om budgetens trygghetssatsningar