Se alla

Mindre undervisningsgrupper för elever med större behov

Debattartikel

Fredag 17 juni 2022

Debattartikel i Mitt i Botkyrka nummer 24 18-24 juni 2022

En god skolgång är grunden för ett liv med frihet och egenmakt. Alla barn ska få möjligheten att skaffa sig den kunskap och de färdigheter som behövs för att finna sin väg i livet. Därför har Liberalerna alltid satt skolan först och det gör vi även i Botkyrka. Vi ska ha den bästa skolan för alla elever.

Botkyrkas skolor, och våra elever, har mycket olika förutsättningar. Vi har skolor som uppvisar stor trygghet och goda resultat. Vi har även skolor med större utmaningar, främst pga. svagare socioekonomiska förutsättningar för eleverna. För oss liberaler är det högprioriterat att fler elever i Botkyrka får gymnasiebehörighet och att eleverna på gymnasiet slutför sina studier.

Den här mandatperioden har Liberalerna suttit vid makten i Botkyrka, i Mittenmajoriteten. Stort fokus har varit på ökad trygghet och studiero i våra skolor. Bland annat har vi nu nya riktlinjer med mobilförbud och krav på ordningsregler. Att elever och lärare känner sig trygga i skolan är avgörande för en bra lärmiljö. Vi har också satsat för att anställa fler i skolan, bland annat lärarassistenter. Vi vet att barn som inte får svenska med sig hemifrån har större utmaningar i skolan, därför har vi idag krav på god svenska för förskolepersonalen.

Vi har också uppnått resultat. Den numera rikskända Storvretsskolan gick från underkänt av Skolinspektionen till att bli godkänd på alla punkter. Betygen ökar och behörigheten till gymnasiet ökar. Eleverna uppger själva att tryggheten blivit bättre.

Nu behövs nästa steg. Barn är olika, många klarar alldeles utmärkt att sitta still i klassrummet och lyssna på läraren, eller att samarbeta med andra elever i grupparbeten. Andra behöver anpassad undervisning där de får större individuell uppmärksamhet. Därför behövs det speciallärare som kan ta hand om elever med särskilda behov i mindre undervisningsgrupper. Våra elever ska inte behöva få en diagnos för att få anpassad undervisning. Att kunna genomföra ett sådant arbetssätt kommer också gynna alla elever, eftersom det betyder mer studiero för alla elever.

Liberalerna har också nationellt gått ut med en extra satsning för att ge stöd till elever med särskilda behov, om vi får makten efter valet. Av 2,1 miljarder kronor nationellt skulle 20 miljoner tillfalla Botkyrka, pengar som skulle vara mycket välkommet i våra skolor. En röst på Liberalerna i Botkyrka betyder också att vi här i kommunen kommer jobba för att genomföra detta i våra skolor. Vi ska göra vårt yttersta för att alla barn ska må bra och lyckas i våra skolor.

Ett tryggt liv med jobb och en etablerad plats i samhället börjar med en god skolgång. Därför ska varje elevs möjligheter tas till vara på bästa sätt. Detta är Liberalernas yttersta prioritering; framtiden börjar i klassrummet.

 

Ing-Marie Viklund, gruppledare och kommunalråd

Sofia Johansson, 1:a vice ordförande utbildningsnämnden

Liberalerna Botkyrka