Se alla

Stabil budget för 2023

Nyhet

Måndag 21 november 2022

I fredags la Mittensamarbetet där vi ingår tillsammans med S, KD, C & MP fram vårt förslag till mål och budget 2023. Detta är en budget som läggs i en utmanade ekonomisk tid. Vi lyckas ändå undvika större nedskärningar på bland annat skolan och kan hålla i de satsningar vi gjort senaste åren och har några fokussatsningar vi kan göra

Sverige och världen befinner sig i en utmanande tid. Rysslands invasion av Ukraina, Kinas ökade tryck mot Taiwan samt folkrevolutionen i Iran är bara några av händelserna som ägt rum under 2022. Pandemins efterdyningar, den ryska ledningens el-krig mot Europa, en ökande inflation och kraftigt ökade matpriser slår hårt mot Sveriges familjer, organisationer och företag. Alla kommuner har samma utmaningar som svenska hushåll plus ökade pensionskostnader och en demografisk utveckling med åldrade befolkning. Därför är vi glada kunna presentera en budget för 2023 där vi ändå lyckas undvika några nedskärningar på bland annat skolans område.

Mittensamarbetets huvudfokus för budget 2023 är attsäkerställa att den positiva utvecklingen bibehålls och stärks. Ambitionen är att kommunens verksamheter ska ges förutsättningar för en långsiktig, hållbar och stabil planering i en osäker tid. Genom det värnas tryggheten för kommunens anställda, verksamheternas utveckling och servicen till Botkyrkaborna. Vi måste fortsatt se till att alla barn lyckas i skolan, att alla i Botkyrka kan leva och åldras i trygghet, att klimatarbetet fortgår och att segregationen minskar.
Allt detta är svårare i tider av inflation, stigande priser och en ökande arbetslöshet.

I budgeten presenteras, utöver förutsättningar för fortsatt stabilitet, därför ett antal fokussatsningar.
I tider av ovisshet måste alla ta sitt ansvar för att mildra krisens konsekvenser. Tillsammans kan vi i Botkyrka göra skillnad

Skolsociala team

Botkyrka ska enligt regeringens budget tilldelas 2,5 miljoner för att skapa ytterligare trygghet och studiero genom skolsocialateam.

Dessa är ett samarbete mellan skolan och socialtjänst bestående av t.ex socialpedagoger, elevhälsoteam, elevassistenter och skolplacerade socialsekreterare. I dialog med rektor och lärare arbetar de skolsociala teamen våldspreventivt med elever med sociala utmaningar och/eller psykisk ohälsa för att skapa en trygg plats för alla elever och skolpersonal.

Nu fortsätter vi att vidareutveckla våra satsningar kring fler vuxna i skolan för att skapa trygghet och studiero. Med dessa skolsociala team kan vi få en bra struktur för arbetet där olika personalgrupper, utöver lärare, som finns i skolan kan samverka kring elevhälsa och våldspreventivt arbete. Detta är ett bra nästa steg för att ytterligare förbättra studieresultaten och arbetsmiljön för elever och lärare,– Ing-Marie Viklund (L)

Säkerställ tillgång till tryckte läromedel

Säkerställ elevers tillgång till tryckta ämnesböcker. Genom att med de statliga medlen som regeringen aviserat i sin budget köpa in tryckta läromedel till Botkyrkas skolor och vidare kartlägga hur det finns behov för satsningar.

Skolböcker av hög kvalité är viktigt för hög kvalité på undervisningen. Det gör det lättare för lärare att fokusera på det pedagogiska arbetet och är positivt för elevers läsförståelse.- Ing-Marie Viklund (L)

Mer anpassad undervisning för elever i behov

Många elever i Botkyrkas grundskolor behöver anpassad undervisning enligt kommunens egen utredning. Därför måste tillgången till speciallärare som kan undervisa elever i mindre grupper säkerställas.

Regeringen har aviserat riktade statsbidrag för en sådan satsning.

Alla barn ska ha möjlighet att lära sig och utvecklas i skolan. Det finns ett stort behov bland många barn i Botkyrkas skolor av anpassad undervisning i mindre grupper med speciallärare. Vi vill att möjligheten att få detta ska bli bättre, och att elevers särskilda behov snabbare ska identifieras och anpassning sättas in. -Ing-Marie Viklund (L)

Satsning på 3 miljoner kronor för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete eller studier

Kommunen utökar arbetet för att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete och studier. Redan idag stiger antalet utrikesfödda kvinnor i arbetet i kraftigt takt i Botkyrka. Nu fortsätter det arbetet med uppsökande verksamhet och med ett familjeperspektiv.

Detta är en viktig satsning i kommunens målsättning att få fler botkyrkabor i arbete. Att aktivt locka utrikesfödda kvinnor till studier och arbete kommer också kunna skapa positiva effekter på hela familjer. Men allra viktigast är att ett jobb, med allt vad det innebär av självförsörjning och egenmakt, är en viktig jämställdhetsseger för kvinnorna själva. – Ing-Marie Viklund (L)

Utökat arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetet kring det hedersrelaterat våld och förtrycket har precis startat nu utökar vi det genom att genomföra en studie om förekomst av hedersrelaterat våld och förtryck bland Botkyrkas äldre och personer med funktionsnedsättning. Resultatet ska sedan användas för att lägga till dessa grupper till kommunens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Under 2022 tog Botkyrka äntligen beslut om en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck efter en omfattande kartläggning som gjorts i kommunens skolor. Så nu har vi kunnat börja jobba med detta på systematiskt sätt. Men det behövs också en kartläggning av hur det hedersrelaterade våldet och förtrycket ser ut bland äldre och personer med funktionsnedsättning. Därför görs en satsning på det 2023 för att se hur förekomsten ser ut och sen kunna ta in resultatet in i kommunens handlingsplan. Vi kommer inte vara nöjda förrän alla i Botkyrka är fria från hedersförtrycket Ing-Marie Viklund, (L)

Läs om alla fokussatsningar här

Läs budgeten i sin helhet här